Disciplines

The Ontario Jiu-Jitsu Association is the sanctioning body for competitions in the following disciplines:

  • Brazilian Jiu-Jitsu (Gi)
  • Brazilian Jiu-Jitsu (NoGi)
  • Jiu-Jitsu Fighting System
  • Duo Kata
  • Duo Kata (Show)